2020-01-03

Monitoring systemów alarmowych sygnalizujących włamanie wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w obiektach: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Kościerzynie

ZAMAWIAJĄCY:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 511-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 16:15;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
 
Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Kościerzynie;
Adres: ul. Drogowców 2, 83 – 400 Kościerzyna;
Tel. 58 686 40 71,72; fax 58 686 33 49;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
 
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest znakiem: O.GD.Z-13.2413.01.2020. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
 
TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest przewidziane sfinansowania ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: Monitoring systemów alarmowych sygnalizujących włamanie wraz
z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w obiektach: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Kościerzynie” z podziałem na 2 części
zamówienia:
 
CZĘŚĆ NR 1 – Monitoring systemów alarmowych siedziby Rejonu i Obwodu
Drogowego w Kościerzynie, ul. Drogowców 2 oraz Koszarki
w Szarlocie k/Kościerzyny – Szarlota 5
 
CZĘŚĆ NR 2 – Monitoring systemów alarmowych Obwodu Drogowego
w Miastku, ul. Kujawska 13
 
Usługi będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), który stanowi Tom III oraz istotnych postanowieniach do umowy stanowiącym Tom II niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu (dalej „Ogłoszenie”).
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia”. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w Tomie II (Istotne postanowienia do umowy), w Tomie III (Opis przedmiotu zamówienia) Ogłoszenia.
 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018 poz. 2142 ze zm.).
 
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
79710000-4 Usługi ochroniarskie
79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

 

 

 

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 584,83 KB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze oferty.pdf 123,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o zawarciu umowy.pdf 55,98 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się