2020-03-24

Obsługa prawna GDDKiA Oddział we Wrocławiu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław tel. 71 33 47 300
 
ogłasza postępowanie przetargowe pn.:
 
Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
 
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/ (dalej: Platforma). 
 
Ilekroć w Ogłoszeniu o zamówieniu lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć także Platformę.
 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem referencyjnym):
O.WR.D-3.2413.30.2020
 
Do ogłoszenia załączono informację o udzieleniu zamówienia.
 
Tryb postępowania:
 
Przedmiotem zamówienia są usługi:
- wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, tj. usługi prawne, niewyłączone na mocy art. 10 lit d) oznaczone kodami jak w pkt. 5.1 Ogłoszenia;
 
oraz
 
- wyłączone na mocy art. 10 lit d), dla których to usług zamawiający stosuje procedurę wyboru wykonawcy w trybie konkurencyjnym dobrowolnie wyłączone spod stosowania ustawy PZP na podstawie art.  4 pkt 3 lit ea
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
 
Szzczegółowe informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem 
 
 
Termin realizacji usługi:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 maja 2022 r
 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
 
Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 09:30.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2020 r., o godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy.
 

Załączniki

  zmiana treści ogłoszenia.pdf 22,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  03 zmiana treści o...go do BZP.pdf 85,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opublikowana zmiana...zenia BZP.pdf 199,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo_wyjaśnienia_zmiana.zip 2,16 MB (zip) szczegóły pobierz
  kompletne pismo z d...ia_zmiana.pdf 9,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 247,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...ej oferty.pdf 2,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o udziel...mówienia.pdf 217,68 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się