2019-06-05

Obsługa prawna oddziału GDDKiA w Krakowie

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej GDDKiA w Krakowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków,

telefon: (48) (12) 417 21 79, 417-21-83, 616-37-07, 616-37-13, 417-25-00;

adres strony internetowej:  www.gddkia.gov.plOddział w Krakowie

 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: O.KR.D-3.2413.21.2019

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Zamówienie obejmuje doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie dokumentów, pism i umów oraz zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami lub podmiotamiw zakresie zagadnień związanych z działalnościąZamawiającego. Obsługa prawna Oddziału będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w oparciu o przepisy  kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, warunków kontraktowych FIDIC, ustaw: prawo pracy, prawobudowlane, o drogach publicznych, o ruchu drogowym, o ochronie środowiska, prawo wodne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo energetyczne, o wspieraniu telekomunikacji, o ratownictwie drogowym, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, i o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a także o gospodarce nieruchomościami, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, oraz innych uregulowań prawnych w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, zarządzania i utrzymania dróg prowadzonych przez GDDKiA.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w załącznikach do niniejszego Ogłoszenia:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

2. Istotne Postanowienia Umowy (IPU) wraz z Umową o przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

 

Kod CPV:

79100000–5  Usługi prawnicze

79110000-5  Usługi w zakresie doradztwa prawnego

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2023 r., tj. w okresie 48 miesięcy.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Krakowie ul. Mogilska 25, III piętro, pokój nr 304 w terminie do dnia 17.06.2019 roku, do godziny 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 10:15.

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 15,03 MB (zip) szczegóły pobierz
  zmiana ogłoszenia.zip 1,02 MB (zip) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedz...2.06.2019.pdf 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarc...7.06.2019.pdf 276,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wynik postępowania.pdf 941,85 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się