2019-06-04

Obsługa prawna oddziału GDDKiA w Opolu

Obsługa prawna Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

 

ZAMAWIAJĄCY

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole telefon: 77 401-63-00, 77 454-55-05, faks 77 454-44-68; e-mail: przetargi_opole@gddkia.gov.pl; adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: O.Op.D‑3.2413.07.2019 (21)

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”  przedmiotem zamówienia są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE  (dalej zwane jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138b ust. 1 ustawy Pzp

Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2 – 4 ustawy. W pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się za wyjątkiem przepisów dot. przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Obsługa prawna Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie stałej kompleksowej obsługi prawnej na rzecz komórek organizacyjnych Zamawiającego.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty powinny być złożone w siedzibie GDDKiA Oddział w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego nr 6, w biurze podawczym w terminie do 13-06-2019 r., do godziny 10.50.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie GDDKiA Oddział w Opolu   przy ul. Niedziałkowskiego nr 6, sala nr 15 parter w dniu 13-06-2019 r., o godzinie 11.00

Warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w niniejszym ogłoszeniu.

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 289,36 KB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja-z-otwarc...6-2019 r..pdf 101,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA O WYBORZ...TNIEJSZEJ.pdf 421,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o udziel...mówienia.pdf 298,55 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się