2020-03-19

Obsługa prawna Oddziału GDDKiA w Poznaniu przy realizacji inwestycji

Obsługa prawna Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w Poznaniu w zakresie realizacji inwestycji
 
Zamawiający:
 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
 
Oznaczenie postępowania:
 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: O.PO.D-3.2413.20.2020
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
 
Tryb postępowania:
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”.
 
Źródła finansowania:
 
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 
 
Przedmiot zamówienia:
 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Obsługi prawnej Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu w zakresie realizacji inwestycji.
 
Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu , w biurze podawczym w terminie do dnia 30.03.2020 roku, do godziny 11:30.
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 12:00.
 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w załączniku do niniejszego Ogłoszenia.

Załączniki

  Pełna treść zamówienia.zip 1,19 MB (zip) szczegóły pobierz
  zestawienie ofert_30.03.2020.pdf 258,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wybór oferty najko...i tablicy.pdf 76,43 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się