2019-10-25

Ochrona mienia i osób na terenie placu budowy drogi ekspresowej S5

 

 

„Ochrona mienia i osób na terenie placu budowy drogi ekspresowej S5 na odcinkach: 1. Nowe Marzy – Dworzysko o długości około 23,3 km – odc. 1 S5, 2. Dworzysko – Aleksandrowo o długości około 22,4 km – odc. 2 S5, 3. Białe Błota - Szubin o długości około 9,7 km –odc. 5 S5”

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz

fax: 52 323 45 04, e-mail: zamówienia_byd@gddkia.gov.pl

adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl / Oddział w Bydgoszczy

 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem referencyjnym): GDDKiA.O.BY.D-3.2411.21.2019.62

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie

 

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” - art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

 

Załączniki

  Pełna treśc ogłoszenia.zip 1,82 MB (zip) szczegóły pobierz
  INFORMACJA art. 86 ...stawy Pzp.pdf 49,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 49,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o udziel...mówienia.pdf 36,23 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się