2018-10-15

Ochrona mienia z konserwacją systemu alarmowego - Rejon Słupsk

1.                   ZAMAWIAJĄCY.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk

Prowadzący postępowanie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

Rejon w Słupsku

ul. Sportowa 28,76-200 Słupsk

telefon: 58 342 68 10, faks: 58 342-68-13

e-mail: rejon_gdansk@gddkia.gov.pl

adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl Oddział w Gdańsku.

 

2.                   OZNACZENIE POSTĘPOWANIA.

Postępowanie oznaczone jest znakiem: O.GD.Z-14.2413.23.2018. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.        TRYB POSTĘPOWANIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

4.        ŹRÓDŁA FINANSOWANIA.

Zamówienie jest przewidziane do sfinansowania ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

5.        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.    Przedmiotem zamówienia jest„Ochrona mienia wraz z konserwacją systemu alarmowego w obiektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Słupsku z podziałem na 3 części zamówienia”

1)   Część nr 1– „Monitoring działki i obiektów oraz konserwacja systemu alarmowego wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w siedzibie Rejonu w Słupsku przy ul. Sportowej 28”. 

2)   Część nr 2– „Monitoring działki i obiektów oraz konserwacja systemu alarmowego wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w siedzibie Obwodu Drogowego w Kobylnicy przy ul. Nad Słupią 8a”.

3)   Część nr 3– „Monitoring obiektu oraz konserwacja systemu alarmowego wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w siedzibie Obwodu Drogowego w Lęborku przy ul. Słupskiej 18”.

 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną Część/ci zamówienia.

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 484,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści ogł...mówieniu.pdf 63,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert .pdf 66,16 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się