2018-12-12

Oddział w Kielcach - świadczenie usług pocztowych i kurierskich

  ZAMAWIAJĄCY

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

ul. I. Paderewskiego 43/45 , 25-950 Kielce

telefon: 41 34 03 900, faks 41 366 48 04

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl

 

Płatnik dla przedmiotowego zamówienia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – Fundusz Spójności - w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

2.        OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

O.Ki.D-3.2413.27.2018.gk

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się  na wyżej podane oznaczenie.

 

3.        PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 – „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

4.        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

         Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach wraz z 5 Rejonami w podziale na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym;

Zadanie nr 2 – Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym.

 

Zakres usług w szczególności będzie obejmował: przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek wysyłanych oraz adresowanych do Oddziału w Kielcach GDDKiA oraz 5 Rejonów w obrocie krajowym i zagranicznym przez okres 3 lat.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

64100000-7, 64113000-1, 64112000-4, 64121100-1, 64121200-2, 64120000-3, 64110000-0.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć Ofertę na dowolnie wybrane części zamówienia.

 

 

5.        TERMIN REALIZACJI

Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie część I i część II, zostało zrealizowane: przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

 

Załączniki

  2018_poczta_formula...NIE NR 1.xlsx 19,12 KB (xls) szczegóły pobierz
  2018_poczta_formula...NIE NR 2.xlsx 18,01 KB (xls) szczegóły pobierz
  2018_poczta_formularze.docx 33,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  2413_27_2018_Ogłos...urierskie.pdf 23,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2413_27_2018 ZMIAN...nia ofert.pdf 41,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_ WZÓR umowa u...NR 2 v.2.docx 88,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018_ WZÓR umowa u...NR 1 v.2.docx 89,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  2413_27_2018 treś...nieniami.pdf 363,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_ WZÓR umowa u... NR 1 v.3.pdf 172,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_ WZÓR umowa u... NR 2 v.3.pdf 170,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2413_27_2018_zmiana...a terminu.pdf 464,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  O.Ki.D-3.2413.27.20...cia ofert.pdf 106,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2413_27_2018 Zawiad...borze www.pdf 55,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2413_27_2018_Inform...mówienia.pdf 405,54 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się