2019-10-30

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

 

Prowadzący postępowanie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin.

telefon: (81) 534-92-65, faks (81) 534-92-39

e-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl

adres strony internetowej www.gddkia.gov.plOddział w Lublinie

Płatnik dla przedmiotowego zamówienia:

GeneralnaDyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

 

Źródła finansowania dla przedmiotowego zamówienia:

Zamówienie jest finansowane ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz współfinansowane ze środków PT POIiŚ.

 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

O.LU.D-3.2413.19.2019.ut

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się
na wyżej podane oznaczenie.

 

PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 - „Zamówienia na usługi społeczne
i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej zwane jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp.

 

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2 – 4 ustawy.
W pozostałym zakresie nie stosuje się ustawy Pzp za wyjątkiem przepisów dotyczących przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę - Operatora pocztowego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek i przesyłek kurierskich, a także ich ewentualnych zwrotów do nadawcy na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, w tym Rejonów Oddziału GDDKiA.

 

CPV (Wspólny Słownik zamówień):

64110000-0 – Usługi pocztowe;

64113000-1 –usługi pocztowe dotyczące paczek

64112000-4 –usługi pocztowe dotyczące listów

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty powinny być złożonew siedzibieGeneralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21 w  Biurze Podawczym (Parter) pokój nr 3, w terminie do 22.11.2019 r., do godziny 11:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w ust. 1, w pok. 124 (V piętro) w dniu składania ofert, o godzinie 11:15.

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 1,52 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia nr 1 i...enia nr 1.pdf 329 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Poprawiony Załącz...r 5 - IPU.pdf 167,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia nr 2 i...enia nr 2.pdf 161,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Poprawiony 2 Załą...r 5 - IPU.pdf 168,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 64,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...j oferty..pdf 64,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o udziel...mówienia.pdf 40,48 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się