2019-10-21

Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław

telefon: +48 71 33 47 378, fax +48 71 33 47 363, e-mail: apelc@gddkia.gov.pl

adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl Oddział we Wrocławiu

 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem referencyjnym): O.WR.D-3.2413.227.2019

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

TRYB POSTĘPOWANIA

Przedmiot zamówienia są usługi: wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, tj. usługi prawne, niewyłączone na mocy art. 10 lit d) oznaczone kodami jak w pkt. 5.1 Ogłoszenia;

 

oraz

 

wyłączone na mocy art. 10 lit d), dla których to usług zamawiający stosuje procedurę wyboru wykonawcy w trybie konkurencyjnym dobrowolnie usługi:

  • zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134, z 2015 r. poz. 1311 oraz z 2016 r. poz. 65), w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi,
  • doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa w tiret pierwsze, lub gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem tych postępowań,
  • związane z wykonywaniem władzy publicznej,

 

wyłączone spod stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 3 lit ea]

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi obsługi prawnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w sprawach związanych z realizacją zadań:

  1. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km”
  2. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowaniem i wybudowaniem drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km
  3. Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km
  4. Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km
  5. Doradztwo naukowo - techniczne prowadzone podczas projektowania oraz realizacji Robót dot. tuneli drogowych TS26 i TS32 w ramach realizacji zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła)”

CPV (Wspólny SłownikZamówień):

 

79100000-5

Usługi prawnicze

 

79110000-8

Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

 

79111000-5

Usługi w zakresie doradztwa prawnego

 

79112000-2

Usługi reprezentacji prawnej

79120000-1

Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

79121000-8

Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich

79121100-9

Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich do oprogramowania

79130000-4

Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz uwierzytelniania

79131000-1

Usługi w zakresie dokumentów

79132000-8

Usługi uwierzytelniania

79140000-7

Doradztwo prawne i usługi informacyjne

 

Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „Usługą”.

Wykonawca zwany jest dalej „Wykonawcą”.

Ogłoszenie o zamówieniu zwane jest dalej „Ogłoszeniem”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny, ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Załączniku 5-6 Ogłoszenia.

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 października 2023 r.

 

Miejsce i termin składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, sekretariat (I piętro, pokój 1.01), w terminie do 25.11.2019 r., do godz. 09:30.

 

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 25.11.2019 r., o godz. 10:00 w siedzibie wskazanej w ust. 1, w pok. 2.09.

 

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 27,69 MB (zip) szczegóły pobierz
  1 zmiana treści ogłoszenia.pdf 210,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1 Zmiana_1.pdf 276,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana treści ogłoszenia_2.pdf 199,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana_2.pdf 136,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana treści ogloszenia_3.pdf 196,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana _3.pdf 118,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 277,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wybór najkorzystni...ej oferty.pdf 190,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o zawarciu umowy.pdf 228,33 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się