2019-01-22

Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym

ZAMAWIAJĄCY:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
telefon: 0-22 375 86 21, faks 0-22 375 87 88

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęte jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, a przedmiotem zamówienia są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym dla Projektów Drogowych, realizowanych w następujących korytarzach lub na następujących drogach lub odcinkach dróg:

1) przebiegającym przez Polskę korytarzu autostrady A2;

2) pozostałych dróg krajowych wskazanych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy z wykonawcą, w szczególności przewidzianych do realizacji/realizowanych w oparciu o model partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP);

3) Dodatkowo w ramach zamówienia wykonawca świadczyć będzie usługi prawne związane z dzierżawą przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad miejsc obsługi podróżnych.

Załączniki

  formularze edytowalne.docx 44,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  pytania i odpowiedzi.pdf 134,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  otwarcie ofert.pdf 26,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o zawarciu umowy.pdf 262,99 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się