2019-02-13

Świadczenie usług pocztowych dla centrali GDDKiA

1. ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

00-874 Warszawa, ul. Wronia 53

telefon: 0-22 375 89 75, e-mail: przetargidpr2@gddkia.gov.pl

 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DPZ.DPZ.4-2413.5.2019

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęte jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, a przedmiotem zamówienia są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp.

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w kraju i za granicą oraz ewentualnym zwrocie, przesyłek pocztowych listów zwykłych i poleconych, za potwierdzeniem odbioru, priorytetowych i ekonomicznych, listów wartościowych, kartek pocztowych, druków bezadresowych oraz paczek pocztowych w formie opłaty skredytowanej, które będą świadczone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z zm.), oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. W ramach zamówienia realizowana będzie również usługa odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.

Kod CPV:

64110000-0 (usługi pocztowe)

64113000-1 (usługi pocztowe dotyczące paczek)

64112000-4 (usługi pocztowe dotyczące listów)

Zamówienie jest finansowane ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz współfinansowane ze środków PT POIiŚ.

 

5. TERMIN LUB OKRES WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie udzielone na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2019 r., lub do wyczerpania środków finansowych stanowiących łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy w całym okresie jej obowiązywania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 1,08 MB (zip) szczegóły pobierz
  20190222 - zmiana_w..._pyt_1-11.pdf 418,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20190225_Informacja...cia ofert.pdf 269,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20190307_Informacja...ciu umowy.pdf 275,83 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się