2019-12-13

Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu Wysoki Brzeg oraz Rejonu w Zabrzu.

Znak postępowania: O.KA.D-3.2413.76.2019

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5

telefon: (32) 258-62-81 do 5, faks (32) 259-87-10

adres strony internetowej:  http://gddkia.bip.gov.pl/

 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

O.KA.D-3.2413.76.2019

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp” -  przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE (dalej jako usługi społeczne),  a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp.

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: usługi społeczne

Wielkość lub zakres zamówienia: poniżej 750 000 euro

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) całodobową ochronę siedziby Rejonu Wysoki Brzeg przy ul. Drogowców 6 w miejscowości Jaworzno wraz z:

- utrzymaniem w ciągłej sprawności bram wjazdowych oraz ich układów zasilania i napędowych,

- wymianą i utrzymaniem w ciągłej sprawności szlabanów oraz ich układów zasilania i napędowych,

- utrzymaniem w ciągłej sprawności systemów alarmowych oraz ich układów zasilania i instalacji;

2) całodobową ochronę budynku Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego przy ul. Drogowców 6 w miejscowości Jaworzno wraz z obsługą i utrzymaniem w ciągłej sprawności systemu dozoru wizyjnego (monitoringu) oraz jego układu zasilania i instalacji;

3) całodobową ochronę Obwodu Utrzymania Autostrady-Kończyce w miejscowości Zabrze przy ul. Chudowskiej wraz z:

- utrzymaniem w ciągłej sprawności bram wjazdowych oraz ich układów zasilania i napędowych;

- wymianą i utrzymaniem w ciągłej sprawności szlabanów oraz ich układów zasilania i napędowych;

- obsługą i utrzymaniem w ciągłej sprawności systemu dozoru wizyjnego (monitoringu) oraz jego układu zasilania i instalacji;

- utrzymaniem w ciągłej sprawności systemów alarmowych oraz ich układów zasilania i instalacji

4) całodobową ochronę siedziby Rejonu w Zabrzu przy ul. Chudowskiej 1;

5) całodobową ochronę Obwodu Drogowego Mikołów-Mokre przy ul. Fitelberga 1 w miejscowości Mikołów wraz z utrzymaniem w ciągłej sprawności bram wjazdowych oraz ich układów zasilania i napędowych;

6) całodobową ochronę Obwodu Drogowego w Brzezince przy ul. Białostockiej 3, 44-164 Gliwice-Brzezinka;

7) całodobową ochronę Obwodu Drogowego w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 3,47-400 Racibórz;

8) Patrol Ochrony Autostrady A4 od Węzła Sośnica do Węzła Murckowska włącznie wraz z wykonaniem monitoringu video, systemu alarmowego i oświetlenia oraz wykonanie i obsługę stanowiska monitorowania.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu:

- Projekt Umowy – załącznik nr 4;

- Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik  nr 5.

 

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 2,06 MB (zip) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 142,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...tniejszej.pdf 344,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o udziel...mówienia.pdf 255,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się