2019-10-15

Wykonanie usług w zakresie ochrony fizycznej mienia na Placu Budowy z podziałem na części: Część 1 (Zadanie 1) – „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ - w. Rzęśnica / bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo”. Część 2 (Zadanie 2) – „Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 10”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

70-340 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy nr 33

telefon: 091 43 25 300, 43 25 320, faks 091 484 39 97, 43 25 323

adres strony internetowej:  http://gddkia.bip.gov.pl/

 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GDDKiA O.Sz.D-3.2413.45.2019

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się
na wyżej podane oznaczenie.

 

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie usług w zakresie ochrony fizycznej mienia na Placu Budowy z podziałem na części:

Część 1 (Zadanie 1) – „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ - w. Rzęśnica / bez węzła/  - Rozbudowa węzła Kijewo”.

Część 2 (Zadanie 2) – „Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 10”.

 

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

 

79 71 00 00–4 – Usługi ochroniarskie 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty powinny być złożonew terminie do dnia 23.10.2019r. do godziny 10:50 w siedzibie Oddziału GDDKiA w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin w sekretariacie pokój nr 10.

 

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 23.10.2019r., o godz. 11:00 w siedzibie wskazanej w pkt. 16.1, w Sali konferencyjnej (p. II)

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia..zip 14,11 MB (zip) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 241,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2 - unieważnienie ...nia cz. 2.pdf 49,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wybór oferty na cz. 1.pdf 91,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o udziel...mówienia.pdf 37,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie...ówienia.docx 15,92 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się