2020-02-07

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Katowice

Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach  poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Kontroler Techniczny ds. objazdów w Obwodzie Drogowym w Brzezince w Rejonie w Zabrzu Oddziału GDDKiA w Katowicach

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Liczba etatów: 1etat

Miejsce wykonywania pracy:

Rejon GDDKiA w Zabrzu Obwód Drogowy w Brzezince

ul. Białostocka 3

44-164 Gliwice- Brzezinka

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie objazdów dróg, zbieranie i aktualizowanie danych o drogach, ruchu i zdarzeniach na drogach, drogowych obiektach inżynierskich, obiektach i urządzeniach znajdujących się w pasie drogowym i jego otoczeniu, a także przekazywanie w czasie rzeczywistym informacji o sytuacji na drogach, występujących utrudnieniach w ruchu drogowym oraz informacji o wprowadzonych objazdach,
 • prowadzenie czynności związanych z ochroną pasa drogowego a w szczególności kontrolowanie przestrzegania warunków określonych w zezwoleniach, wydanych w trybie decyzji administracyjnych - przekazywanie i odbieranie pasa drogowego,
 • uczestniczenie w organizowanych przez Rejon lub Oddział komisjach odbioru robót i organizacji ruchu drogowego,
 • współpraca z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną oraz organami administracji rządowej i samorządowej w związku z zaistniałymi zdarzeniami drogowymi,
 • wykonywanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
 • prowadzenie nadzoru i kontroli nad bieżącym utrzymaniem dróg realizowanym przez Wykonawców  na podstawie zawartych umów,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków obwodu drogowego.

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 • dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
  w preferencyjnej cenie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca w terenie,
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • nietypowe godziny pracy (w dni wolne od pracy i święta  w tym dyżury)
 • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • obsługa klientów zewnętrznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie techniczne,
 • prawo jazdy kat. B;
 • praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu Office;
 • zgoda na wyjazdy służbowe oraz szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne;

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie średnie lub wyższe budowlane lub drogowe lub pokrewne;
 • znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym;
 • uprawnienia do kierowania ruchem;
 • znajomość przepisów z zakresu: Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • doświadczenie zawodowe w administracji drogowej lub w utrzymaniu dróg lub w przygotowaniu inwestycji drogowych lub w realizacji inwestycji drogowych.

Dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 21.02.2020 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5

40-017 Katowice

( w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym „OD-Brzezinka” )

 

Informacja o metodach naboru:

 • weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne – pisemny test wiedzy.

 

Informacja dodatkowa:

Proponowane miesięczne wynagrodzenie brutto 2670-3096 złotych (obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, premię 5% oraz ewentualny dodatek stażowy).

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy, niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 z późn.zm.)

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu naboru a także przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie może uniemożliwić udział kandydatki/kandydata w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.  

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres  katowice.rekrutacja@gddkia.gov.pl  podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej :http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

 

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (32) 234-06-92 lub 20-86-201

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się