Lista artykułów

Nazwa artykułu
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Ekspert ds. nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole
Kierownika Projektu GDDKiA Oddziału w Warszawie
02.04.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Rzeszów
Starszy inspektor w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału
GDDKiA w Rzeszowie
27.03.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Rzeszów
Specjalista w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Rzeszowie
27.03.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Opole
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Oddziału GDDKiA w Opolu
26.03.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Białystok
do spraw monitoringu i nadzorowania zadań inwestycyjnych w
Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Białymstoku
17.03.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Łódź
starszy technik ds. drogownictwa w Zespole Kruszyw w Wydziale
Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym
Oddziału GDDKiA w Łodzi
16.03.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
SPECJALISTA DS. PROWADZENIA ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU BEZPICZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO I ZARZĄDZANIA RUCHEM W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO I ZARZĄDZANIA RUCHEM GDDKiA ODDZIAŁ W
WARSZAWIE
10.03.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Łódź
terenowy inspektor mostowy w Wydziale Mostów Oddziału GDDKiA w
Łodzi
06.03.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Białystok
Specjalista do spraw monitoringu i nadzorowania zadań
inwestycyjnych w Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w
Białymstoku
05.03.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Białystok
Specjalista do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego i
zarządzania ruchem w Wydziale BRD i Zarządzania Ruchem
Oddziału GDDKiA w Białymstoku
05.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się