2020-02-10

Rejon w Kędzierzynie-Koźlu - zbycie zbędnego majątku ruchomego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Rejon w Kędzierzynie-Koźlu

 

na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, Dz. U. z 2019r. poz. 2004     

Protokół nr GDDKiA.O.Op.Z-13.2105.10.2019.III z dnia 27.01.2020r.

 

ogłasza przetarg an zbycie zbędnego majątku ruchomego:

 

L.p.

Przedmiot sprzedaży i skrócony opis

Cena wywoławcza netto [zł]

1

Ścinarka gałęzi, rok produkcji 1997,                                   nr inw. 582-009/00112

 3 300,00 zł

Wadium 330,00 zł

2

Urządzenie do czyszczenia rowów, rok produkcji 1997,                      nr inw. 582-009/00111

 3 060,00 zł                wadium 306,00 zł

3

Tablica sygnalizacyjna, rok produkcji 2012,                                   nr inw. 624-000/00047

3 840,00 zł                wadium 384,00 zł

 

Sprzedający (organizator przetargu) oświadcza, że ww. sprzęt stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego jest przedmiotem, nie stanowi również przedmiotu zabezpieczenia.

 

Sprzęt można oglądać, zapoznać się ze stanem technicznym na terenie:

pozycja nr  1-3– teren Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 Kwietnia 4,

w dniach roboczych w godz. 8-15 po uprzednim umówieniu telefonicznym:                 

 77 482 30 61 lub 77 482 27 74.

 

Oferty dotyczące sprzętu należy składać w sekretariacie sprzedającego w terminie do godz. 11:50, 25 lutego 2020r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: (oferta na zakup sprzętu).

 

Otwarcie ofert nastąpi 25 lutego 2020r. o godz. 12.00 w siedzibie sprzedającego – GDDKiA Oddział Opole Rejon w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 Kwietnia 4, pok. nr 5 (I piętro).

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się