2020-03-18

Oddział w Białymstoku - sprzedaż drewna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. nr 114 z 2010r.)

Sprzeda w drodze przetargu ofertowego:

Drewno - pozyskane w ramach realizacji: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km[S61]

Realizowany przez:

Budimex ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

1.Drewno–2248,75 m3

   za cenę wywoławczą brutto – 277 635,71 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości               

27 763,58 zł brutto.

W/w materiał można oglądać w godz. 8.00 – 14.30 na placu budowy.

Wszelkich informacji z ww. asortymentem udziela Pan Bogdan Falkowski pod numerem tel.(86)2160138 

Miejsce i termin składania ofert:w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2, Rejon w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Gen. Sikorskiego 156, Sekretariat w terminie do dnia 24.03.2020r. do godz. 7.50 Na kopercie powinna być adnotacja: Nie otwierać przed dniem  24.03.2020 r. do godz. 8.00

Otwarcie ofert:siedziba Sprzedającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2, Rejon w Łomży ul. Gen. Sikorskiego 156 – sala konferencyjna (pok. Nr 3) o godz  .8.00. w dniu 24.03.2020r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o sprzedaży

2. Oświadczenie podatnika - VAT

3. Formularz oferty.

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 86,17 KB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się