2020-03-23

Rejon w Siedlcach - sprzedaż drewna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Siedlcach
ul. Brzeska 122, 08-110 Siedlce tel. 25 644 64 71; e-mail; siedlce@gddkia.gov.pl
 
informuje o wszczęciu pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2019 poz. 1302, 1309, 1571, 1655).
 
 
Przedmiotem przetargu jest: 
Sprzedaż drewna S4 pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zlokalizowanych przy drogach krajowych administrowanych przez Rejon w Siedlcach, w podziale na 2 zadania, zwanego dalej „przedmiotem sprzedaży” w ilości 855,18 m³ (z korą), składowanego na Obwodach Drogowych tut. Rejonu:
 
Zadanie nr 1 - sprzedaż drewna S4 składowanego na Obwodzie Drogowym w Siedlcach,
ul. Brzeska 122, w ilości 204,93 m3, (z korą) w tym:
 
Akacja (0,13 m3), Brzoza (8,75 m3), Czeremcha (0,66 m3), Grab (1,02 m3), Jesion (25,74 m3), Kasztanowiec (1,75 m3), Klon 18,1 m3), Lipa (16,61 m3), Olcha (21,73 m3), Sosna (3,99 m3), Topola obca (54,9 m3), Topola osika (50,24 m3), Wierzba (1,31 m3).  
 
Zadanie nr 2 - sprzedaż drewna S4 składowanego na Obwodzie Drogowym w Sokołowie Podlaskim,
ul. Reymonta 2, w ilości 650,25 m3 (z korą) w tym:
 
Akacja (28,37 m3), Brzoza (18,10 m3), Czeremcha (5,01 m3), Grab (5,38 m3), Jesion (3,32 m3), Kasztanowiec (4067 m3), Klon 12,91 m3), Lipa (122,96 m3), Olcha (35,52 m3), Sosna (49,56 m3), Świerk (0,50 m3), Topola obca (303,42 m3), Topola osika (2,16 m3), Wierzba (22,37 m3).  
 
Szczegółowe określenie przedmiotu sprzedaży zawarte jest w załączonym do przetargu „Operacie szacunkowym” . 
 
Cena wywoławcza brutto (w tym 8% Vat), wynosi:
 
- Zadanie nr 1 Cena wywoławcza wynosi 11 933,52 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 52/100),
 
- Zadanie nr 2 Cena wywoławcza wynosi 39 725,88 zł  brutto (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100).
 
Przedmiot sprzedaży można oglądać w miejscach składowania w godzinach od 7.00 do godz. 14.00, w dni powszednie, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z drogomistrzem właściwym dla danego zadania: 
 
Zadanie nr 1 OD Siedlce – Wanda Prudaczuk (tel. 885 550 178),
Zadanie nr 2 OD Sokołów Podl. – Izabella Gałecka (tel. 885 508 580), Justyna Bulak (tel. 885 508 579).
 
Miejsce i termin składania ofert: 
siedziba Sprzedającego w Rejonie w Siedlcach, ul. Brzeska 122, pokój nr 2 (sekretariat),
do dnia 21.04.2020r. do godz. 10.00.
 
Miejsce i termin otwarcia ofert: 
siedziba Sprzedającego w Rejonie w Siedlcach  ul. Brzeska 122,pokój nr 3 (Sala konferencyjna) 
dnia 21.04.2020r. godz. 10.15.
 

Załączniki

  Pełna treść zamówienia.zip 16,71 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się