2020-03-24

Oddział w Białymstoku - sprzedaż samochodu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. nr 114 z 2010r.)
 
Sprzeda w drodze przetargu ofertowego:
 
Samochód osobowy -  Fiat Panda, rok. pro  2004, Nr rej. BI77661,
nr. in. GDDKiA 741/367,przebieg 72482/370125 km
 
cena wywoławcza: 1 950,00 zł. brutto 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 195,00 zł brutto.
 
Ww. samochód można oglądać w godz. 8.00 - 14.00
na placu składowym GDDKiA  Rejon w Łomży ul. Sikorskie 156. 
 
Wszelkich informacji z ww. asortymentem udziela
Pan Bogdan Falkowski pod numerem tel.: 86 210 138, 662 236 009.
 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
 
siedziba Rejonu w Łomży ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża 
w terminie do dnia 14.04.2020 r. do godz.7.50. 
 
Na kopercie winna być adnotacja: Nie otwierać przed dniem 14.04.2020 r. godz. 08.00.
 
Otwarcie ofert: 
 
siedziba Rejonu w Łomży ul. Sikorskiego  156, 18-400 Łomża (sala konferencyjna, pok. Nr 3) 
o godz. 08.00 w dn. 14.04.2020 r. 

Załączniki

  Pełna treść zamówienia.zip 84,05 KB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się