2020-05-21

Rejon w Kraśniku - sprzedaż złomu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  w Lublinie, prowadzący postępowanie Rejon w Kraśniku
 
23-200 Kraśnik ul. Obwodowa 9
 
Tryb postępowania:
Przetarg przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 22 października 2019 r. Poz. 2004).
 
Przedmiot przetargu:
Przedmiotem sprzedaży jest złom stalowy rozbiórkowy pochodzący z dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Kraśniku: tarcze znaków drogowych, słupki do znaków, elementy barier energochłonnych, wygrodzenia, poręcze itp., składowany w Obwodzie Drogowym w Kraśniku. 
 
Szacowana ilość do zbycia  to 12 000 kg złomu
 
Przyjmuje się, że faktyczna sprzedaż złomu może, bez obowiązku uruchamiania dodatkowych procedur dotyczących sprzedaży, obejmować masę +/- 30% różną od ilości złomu oferowanego 
do zbycia ujętej w umowie. Ostateczną ilość złomu Strony określą w protokole odbioru 
na podstawie faktycznej wagi. 
 
Cena wywoławcza złomu oferowanego do sprzedaży wynosi  5 400,00 zł brutto, tj. 0,45 zł za 1 kg złomu.
 
Osoba do kontaktu, miejsce i godziny oględzin:
Miejsce: Obwód Drogowy w Kraśniku
Osoba: Kierownik Służby Liniowej – Łukasz Skowroński; tel. 81 826 40 93.
Oględziny przedmiotu przetargu możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
Termin składania ofert:
Oferta powinna być złożona w siedzibie Rejonu w Kraśniku Oddziału GDDKiA w Lublinie,
przy ul. Obwodowej 9, w sekretariacie w terminie do 8.06.2020 r. do godziny 9.00.
 
Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rejonu w Kraśniku Oddziału GDDKiA w Lublinie,
przy ul. Obwodowej 9, w pokoju nr 1, w dniu 8.06.2020 r. o godzinie 9.30.

Załączniki

  Istotne postanowienia umowy.pdf 80,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dokumentacja postępowania.PDF 3,03 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się