2018-11-27

Oddział w Łodzi - sprzedaż samochodów

  1. Nazwa i siedziba jednostki – organizatora przetargu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2  91-857 Łódź, NIP 725-17-273

Prowadzący podstępowanie: Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno

Telefon: 44 755 22 43, 44 755 32 25, Fax: 44 755 24 17

internet:www.gddkia.gov.pl

adres e-mail: opoczno@gddkia.gov.pl

  1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

Rejon w Opocznie

ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno

12.12.2018 r.  godz. 11.00 pokój nr 6 (Sala konferencyjna)

  1. Tryb postepowania

Sprzedaż prowadzona jest w trybie pisemnego publicznego przetargu ofertowego, zwanego dalej „przetargiem” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729).

  1. Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: O.Ł.Z-13.213.1.3.2018. Oferenci powinni we wszystkich kontaktach ze Sprzedającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

  1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Opocznie.

 

Opis przedmiotu sprzedaży, cena wywoławcza, wadium

Lp

Określenie składnika

Ilość

Nr Inwentarzowy

Cena wywoławcza brutto

Wadium

1

2

3

4

5

6

1

 

Samochód Opel Astra
Nr. rej. EL 17692
rok prod. 2000

1

STG800016506

900,00 PLN

90,00 PLN

Radio samochodowe do sam. Opel Astra
Nr. rej. EL 17692

1

NCG00015881

2

Samochód Fiat Panda
Nr rej EOP 44AU
rok prod. 2004

1

STG800016509

1050,00 PLN

105,00 PLN

Radio samochodowe do
Fiat Panda
Nr rej EOP 44AU

1

NCG00015972

  1. Termin składania ofert: 12.12.2018 do godz. 11.00
  2. Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno, pokój nr 1.

 

Załączniki

  Oświadczenie Kupującego.pdf 194,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz Oferty III.pdf 327,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie VAT.pdf 122,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dokumentacja przetargowa III.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa III przetarg.pdf 610,88 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się