2018-12-03

Oddział w Warszawie - sprzedaż pojazdów

O  PRZETARGU NA SPRZEDAŻY POJAZDÓW - REJON RADOM

 1. Sprzedający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon
  w Radomiu, Wsola ul. Spacerowa 10, 26-660 Jedlińsk tel. 48 321-38-74, 48 321-38-75, fax. 48 321-30-73.
 2. Sprzedaż prowadzona jest w trybie pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku
  w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017, poz. 729).
 3. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż majątku ruchomego – pojazdów garażowanych  w Rejonie Radom, Wsola ul. Spacerowa 10 w podziale na 2 zadania:
  • Zadanie 1 – samochód osobowy Fiat Panda, nr rej. WRA22883,
  • Zadanie 2 – samochód ciężarowy Lublin 3 3504, nr rej. WRAG423,

zwane dalej „przedmiotem sprzedaży”.

 1. Szczegółowe określenie przedmiotu sprzedaży oraz miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży zostało omówione w „Opisie przedmiotu sprzedaży”.
 2. Cena wywoławcza wynosi:
  • Dla Zadania 1 – 950,00zł brutto,
  • Dla Zadania 2 – 850,00zł brutto.
 3. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Sprzedającego w Rejonie w Radomiu, Wsola ul. Spacerowa 10, pokój nr 5 do dnia 12.12.2018 r. do godz. 900.
 4. Miejsce i termin przetargu: siedziba Sprzedającego w Rejonie w Radomiu, Wsola ul. Spacerowa 10, pokój nr 4 do dnia 12.12.2018 r. do godz. 915.
 5. W przypadku w którym kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, komisja przetargowa będzie kontynuować przetarg w formie aukcji między tymi oferentami.

 

Załączniki

  OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz oferty.doc 36,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie.doc 52,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie_kupuj...nie nr 1.docx 15,2 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oswiadczenie-podatnika-VAT.doc 25,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie_kupuj...nie nr 2.docx 15,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzor umowy samochody.doc 44 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się