2018-12-03

Oddział w Warszawie - sprzedaż samohodu

1. Sprzedający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul Mińska 25,
                        03-808  Warszawa 
       
2. Miejsce sprzedaży: GDDKiA O/Warszawa Rejon w Ostrołęce, ul. Stacha Konwy 24, 07-410 Ostrołęka.   

                                Telefon:. (29) 760-36-43; faks (29)760-27-05,

                                E-mail:ostroleka@gddkia.gov.pl ;  strona internetowa: www.gddkia.gov.pl

 

3. Sprzedaż prowadzona  jest w trybie pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017r., poz.729) .

 

4. Przedmiot przetargu:

 

„Samochód osobowy marki Opel Astra Nr rej. WF 3370L, nr Vin WOL000056TP595627,
rok produkcji 1995, będący  w eksploatacji GDDKiA Oddziału w Warszawie ,Rejonu w Ostrołęce”.

 

4.1.Szczegółowe określenie przedmiotu sprzedaży  zostało zawarte w : „Ekspertyzie technicznej 
Nr 09711/4/18-2201 sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę .

4.2. Samochód będący przedmiotem sprzedaży można oglądać w godz. 7 00 – 15 00 od poniedziałku do piątku
w siedzibie Rejonu w Ostrołęce, przy ul. Stacha Konwy 24, po uprzednim telefonicznym umówieniu
się z przedstawicielem Rejonu –
Panem Tadeuszem Chojnowskim  tel. (29) 760-36-43.

5. Cena wywoławcza wynosi :550,00zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100
                                                     brutto).

6. Miejsce i termin składania ofert: siedziba  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie,  Rejon w Ostrołęce przy ulicy  Stacha Konwy 24, 07-410 Ostrołęka, w Sekretariacie do dnia 18.12.2018r. do godziny 11 :00.

7. Miejsce i termin przetargu: siedziba  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie,  Rejon w Ostrołęce przy ulicy  Stacha Konwy 24, 07-410 Ostrołęka, w Sekretariacie w dniu 18.12.2018r. godzina 11 :15.

8. W przypadku, w którym   kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, komisja przetargowa będzie kontynuowała przetarg w formie aukcji między tymi oferentami.

 

Załączniki

  FORMULARZ OFERTY.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o sprz... WF 3370L.doc 51 KB (doc) szczegóły pobierz
  OPIS-PRZEDMIOTU-SPRZEDAZY.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSWIADCZENIE PODATNIKA VAT.docx 13,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSWIADCZENIE-KUPUJACEGO.docx 13,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  umowa Opel Astra-wzór.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ekspertyza.pdf 3,2 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się