2020-02-13

Rejon w Kędzierzynie-Koźlu - sprzedaż drewna opałowego i użytkowego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Rejon w Kędzierzynie-Koźlu

 

Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego

 

Opis przedmiotu przetargu:

Zadanie

Przedmiot sprzedaży

Ilość

w m3

Cena

jednostkowa

[zł]

Cena wywoławcza

netto [zł]*

1.

Drewno opałowe

99,30

87,00

8 639,10*

2.

Drewno użytkowe

28,40

137,40

3 902,16**

*Do podanej ceny wywoławczej netto pozycji nr 1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.

**Do podanej ceny wywoławczej netto pozycji nr 2 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Miejsce i termin składania ofert.

Pisemne oferty z podaniem ceny należy składać do Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzynie, ul. 24 Kwietnia 4 do dnia 28.02.2020 r. do godz. 09:50 w zaklejonej kopercie z oznaczeniem: „Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego zadanie nr …” Nie otwierać przed  28.02.2020 r.  godz. 10:00.

Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 30 dni.Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży.

Kupujący przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest do oględzin drewna opałowego i użytkowego, które można oglądać, zapoznać się ze stanem technicznym na terenie:

Zadanie nr  1 i 2 - teren Obwodu Drogowego w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 57  w dniach roboczych w godz. 8-15 po uprzednim umówieniu telefonicznym: 77 482 30 61 lub 77 482 27 74.

 

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.

Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy.

Ofertę należy sporządzić na drukach opracowanych przez organizatora przetargu. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze bądź nie ścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu oferty.

 

Cena  wywoławcza netto wynosi:

Pozycja nr 1 – 8 639,10 PLN,

Pozycja nr 2 – 3 902,16 PLN,

 

Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 4. Otwarcie ofert jest jawne.

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 1,76 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się