2019-09-04

Rejon w Nysie - sprzedaż pługów odśnieżnych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Rejon w Nysie

 

ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż pługów odśnieżnych należących do GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Nysie

 

Opis przedmiotu przetargu:

Nr części

Opis przedmiotu sprzedaży

Ilość w szt./kg

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

I

Pług odśnieżny – Dobrowolski TM – 1,

Nr inwent. 582-002/00172

1 szt./ 450,00 kg

270,00

62,10

332,10

II

Pług odśnieżny – POD 96 H-M

Nr inwent. 582-002/00096

1 szt./ 300,00 kg

180,00

41,40

221,40

III

Pług odśnieżny – Dobrowolski TM – 2

Nr inwent. 582-002/00202

1 szt./ 580,00 kg

348,00

80,04

428,04

IV

Pług odśnieżny – Dobrowolski TM – 1,

Nr inwent. 582-002/00174

1 szt./ 450,00 kg

270,00

62,10

332,10

 

 

Miejsce i termin składania ofert: Pisemne oferty z podaniem ceny należy składać do Rejonu w Nysie, 48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 27 do dnia 19.09.2019 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie z oznaczeniem: „Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż pługów odśnieżnych. Dotyczy części…. „ Nie otwierać przed 19.09.2019 r. do godz. 12:00. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Rejonu w Nysie, 48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 27. Otwarcie ofert jest jawne.

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 5,3 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się