2019-11-27

Rejon w Olsztynie - sprzedaż złomu stalowego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Olsztynie

 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019r, poz. 2004). 

Nr referencyjny: O.OL-Z15.2105.01.2019 I postępowanie

Oferenci winni we wszystkich kontaktach ze Sprzedającym powoływać się na w/w oznaczenie.

 

ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż złomu stalowego pochodzącego z rozbitych urządzeń drogowych, barier drogowych i poduszek zderzeniowych będących w administracji GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Olsztynie w szacunkowej ilości ok. 25 000,00 kg

 

w tym do odbioru:

- z Obwodu Drogowego w Olsztynku – złom stalowy mieszany ok. 20 000 kg.

Cena wywoławcza wynosi 0,65 zł /1kg.

- z Obwodu Drogowego w Tomaszkowie – złom stalowy mieszany ok.  5 000 kg.

Cena wywoławcza wynosi 0,65 zł /1kg.

 

GDDKiA Oddział Olsztyn zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo odstąpienia od przetargu, prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu w każdym przypadku bez konieczności podania przyczyny.

 

Materiały przetargowe znajdują się na stronie internetowej: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.gddkia.gov.pl-ZBYCIE ZBĘDNEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Olsztyn, ul. Sokola 4) pokój nr 3 (sekretariat) w terminie do dnia 12.12.2019 r. godz. 09.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.12.2019 r. o godz. 09:10 pokój nr 3.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższa cena – 100 %

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:

Dorota Komar - merytorycznie i proceduralnie tel. 89 523-96-00

 

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 3,75 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się