2020-05-21

Rejon w Ostódzie - sprzedaż złomu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ostródzie 
Adres: ul. Paderewskiego 3, 14-100 Ostróda
telefon: (89) 642 71 60
e-mail: sekretariat_ostroda@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00
 
Przetarg publiczny na ZBYCIE ZBĘDNEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. nr 2004 z 2019 r).
 
Nr referencyjny: O.OL-Z16.2105.01.2020.2
 
Przedmiot sprzedaży:
Sprzedaż złomu stalowego (mieszanego) pozyskanego z rozbiórki uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej będącej w administracji GDDKiA Rejon w Ostródzie w szacowanej ilości: ok. 4.000 kg – III postępowanie
 
Cena wywoławcza: 0,59 zł/1kg
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać w Siedzibie Sprzedającego – GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon  w Ostródzie, ul. Paderewskiego 3, 14-100 Ostróda, pokój nr 3, w terminie do dnia  29.05.2020r. do godz. 12:00 (sekretariat).
 
Z uwagi na obecnie istniejącą sytuacją związaną z pandemią COVID-19 preferowaną formą złożenia oferty jest wysłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres sekretariat_ostroda@gddkia.gov.pl do dnia 29.05.2020r. do godz. 12:00.
 

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 185,03 KB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się