2020-03-13

Rejon w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie) - sprzedaż samochodów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Świeciu 
 
ogłasza przetarg na sprzedaż samochodów:
 
- Samochód osobowy Opel Astra,
- Samochód ciężarowy Fiat Ducato,
 
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:
 
Rejon w Świeciu Obwód Drogowy ul. Łąkowa 1. 86-105 Świeciu w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym, numer telefonu 692 041 942
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku.
 
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:
 
Oferty należy złożyć na druku formularza ofertowego w formie pisemnej do dnia 08.04.2020 r. 
do godz. 800 osobiście w pokoju nr 1 – sekretariat w siedzibie GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejonu w Świeciu
ul. Jesionowa 2a, 86-100 Świecie lub przesłać pocztą na powyższy adres. 
 
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią bez jej otwarcia, z dopiskiem „Oferta – IX przetarg na sprzedaż pojazdów – nie otwierać przed dniem 08.04.2020 r. godz. 8.30.
 
Oferent będzie związany ofertą przez 60 dni od terminu otwarcia ofert.
 
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2020 r. o godzinie 830 w GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Świeciu ul. Jesionowa 2a,86-100 Świecie pokój nr 1.
 

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 159,73 KB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się