2020-05-21

Rejon w Żarach - sprzedaż samochodu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Zielonej Górze Rejon w Żarach
Adres: 68-200 Żary ul. Wapienna 4
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
Tel. (68)  363 48 96
Fax. (68) 363 40 14
 
Forma sprzedaży:
Pisemny przetarg – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego  Skarbu Państwa (Dz.U.2019.poz.2004).
 
Postępowanie oznaczone jest znakiem: O.ZG.Z-14.2415.03a.2020.lz
 
Przedmiot przetargu:
Przedmiotem drugiego przetargu jest sprzedaż używanego samochodu osobowego:
Marki Skoda Fabia  nr rejestracyjny FZ 1435A - stan licznika 300923km. (konieczna wymiana kompletu pokrywy zaworów z przyległymi elementami – wyciek oleju), samochód znajduje się na terenie Obwodu Drogowego w Trzebielu przy ul.Tuplickiej 23
 
Samochód osobowy Skoda Fabia  nr rejestracyjny FZ 1435A cena wywoławcza – 4875,00 zł brutto, (słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych)
 
Miejsce i termin, w kórym można wcześniej obejrzeć przedmiot przetargu:
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się,  tel. 605410194 z Kierownikiem Służby Liniowej Panem Łukaszem Lisowskim, do dnia 08-06-2020r. w Trzebielu
 
Miejsce i termin składania ofert: 
GDDKiA O/ZG Rejon w Żarach ul. Wapienna 4, 68-200 Żary, pokój nr 21 do dnia 09.06.2020r. do godziny 14:45
 
Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 21 w dniu 10.05.2020r. o godzinie 10:00.

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 3 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się