2020-03-18

Sprzedaż składników majątku ruchomego pozyskanego w ramach inwestycji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Zambrowie
Adres: ul. Magazynowa 14, 18-300 Zambrów
telefon: (86) 271-33-74; faks (86) 271-16-28
 
Ogłasza przetarg publiczny na
 
ZBYCIE ZBĘDNEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. nr 2004 z 2019 r).
 
Nr referencyjny: O.BI-Z16.2415.2.2020 - II przetarg
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY :
 
Sprzedaż materiałów pozyskanych w ramach inwestycji pn.:
 
„Sprzedaż składników majątku ruchomego pozyskanego w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do obwodnicy Zambrowa od km 561+043,28 do km 575+955,00” będącej w administracji GDDKiA Oddział w Białymstoku Rejon w Zambrowie. 
 
Poz. nr 1 – Panel ogniwa fotowoltaicznego z podstawą, 3 szt. 
Poz. nr 2 – Skrzynka akumulatorowa z akumulatorem, 1 szt. 
Poz. nr 3 – Skrzynka akumulatorowa, 2 szt. 
Poz. nr 4 – Słupek do ogniwa fotowoltaicznego, 2 szt. 
Poz. nr 5 – Słupek do ogniwa fotowoltaicznego z podstawą, 1 szt. 
Poz. nr 6 - Panel ogniwa fotowoltaicznego z podstawą i akumulatorem, 1 szt. 
Poz. nr 7 – Znak aktywny VMS B26, 1 szt. 
Poz. nr 8 – Znak aktywny VMS B32E, T23B, T21, 1 szt. 
 
Ww. materiały można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00 na placu składowym GDDKiA Rejon w Zambrowie ul. Magazynowa 14 wszelkich informacji z ww. asortymentem udziela Pan Piotr Matusiak - tel. 606-759-836.
 
Miejsce i termin składania ofert: 
 
siedziba Zamawiającego pokój nr 105 (sekretariat)
w terminie do dnia 06.04.2020 r.
godz. 10.00. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni.
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 
w dniu 06.04.2020 r. o godz. 10:10 pokój nr 3.

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.pdf 3,58 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się